Speaker

Jianwei Xuan, MD, PhD
Xuan_Jianwei
Professor & Director
Health Economic Research Institute, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China