ISPOR PROGRAM UČENJA NA DALJINU

Šta je ISPOR program učenja na daljinu?
ISPOR služi javnim interesima kroz promociju naučnog pristupa farmakoekonomici i ishodima u zdravstvenoj zaštiti pružanjem usluga koje unapređuju farmakoekonomiku i istraživanje ishoda kao i putem edukativnih aktivnosti. Postoji povećana potreba kdo donosioca odluka u zdravstvu kako bi mogli razumjeti mjesto farmakoekonomike u procesu donošenja odluka. ISPOR nastoji premostiti prostor između farmakoekonomskih informacija i odluka u zdravstvenoj zaštiti širom svijeta korištenjem prednosti interneta. ISPOR program ućenja na daljinu (IDLP)osmišljen je da pruži znanja i vještine iz oblasti farmakoekonomike i istraživanja ishoda (klini čkih, ekonomskih, ishoda prijavljenih od strane pacijenta) putem interneta.

Struktura IDLP program
ISPOR program učenja na daljinu pruža pouzdan pristup zasebnim modulima. Svaki modul je specifičan i zaseban. Moduli se mogu koristiti pojedinačno ili u kombinaciji, što program učenja čini visoko prilagodljivim. Moduli su prethodno pripremljeni, što je praktičnije nego da se održavaju uživo, te su tako dotupni 24 sata dnevno. Predstavljeni su u jednostavnom tehničkom formatu koji uključuje sljedeće:
      • integrisanu prezentaciju kroz slajdove sa zvukom (naracijom)
      • prezentacije koje se mogu preuzeti
      • transkripciju prezentacije
      • Certifikat o završenom modulu

ISPOR program učenja na daljinu - Moduli
  Metode istraživanja ishoda       • Uvod u istraživanje ishoda (Besplatan modul)
      • Uvod u sistematične preglede i meta-analizu
      • Sistematski pregledi i meta-analiza: Primjene

  Ekonomske metode       • Uvod u farmakoekonomiku (Besplatan modul)
      • Analiza koštanje bolesti/procjene troškova (COI/CE) (Besplatan modul)

      • Troškovna minimizacija/Posljedice i troškovi (CMA/CCA)
      • Analiza troškovne efektivnosti (CEA) i Analiza troškovne (CUA) (Besplatan modul)

  Metode modeliranja       • Modeliranje troškova u zdravstvu – Dio I: Karakteristike tropkova u zdravstvu (u razvoju)
      • Modeliranje troškova u zdravstvu – Dio II: Metode i smijernice za procjenu tropkova u zdravstvu (u razvoju)
      • Modeliranje troškova u zdravstvu – Dio III: Estimacije na osnovu cenzorisanih podataka (u razvoju)

  Metode kod ishoda prijavljenih od strane pacijenta       • Kvalitet života povezan sa (HRQOL) – Osnove (Besplatan modul)
      • Analiza i interpretacija (u razvoju)
      • Razvijanje instrumenata (u razvoju)
      • Teorija odgovora na pitanja – Uvod u koncept (u razvoju)
      • Pripreme za multinacionalna klinička istraživanja: Prijevod i kulturološke prilagodbe PRO mjera (u razvoju)
      • Uvod u združenu analizu (u razvoju)

  Metode opservacijskih podataka       • Upotreba podataka populacijskih anketa u istraživanju zdravstvenih ishoda

Za pitanja i komentare molimo vas da pošaljete e e-mail na adresu iDLP@ispor.org.

 

Education Index